Οι προσφερόμενες αμπελουργικές υπηρεσίες της ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗΣ αφορούν στο σχεδιασμό και στη συμβουλευτική συνδρομή για την ποιοτική αναβάθμιση της σταφυλικής παραγωγής με τη χρήση αμπελουργικών τεχνικών κατάλληλα προσαρμοσμένων στις εκάστοτε συνθήκες. Αυτό προϋποθέτει μελέτη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής και του τρόπου με τον οποίο το αμπέλι ανταποκρίνεται στις εδαφικές και κλιματικές συνθήκες.

Η εταιρεία μας μπορεί να βοηθήσει τόσο στον αρχικό σχεδιασμό εγκατάστασης του αμπελώνα, καταστρώνοντας εξαρχής τη μακροπρόθεσμη πολιτική εκμετάλλευσής του, όσο και στον εντοπισμό προβλημάτων σε παραγωγικούς αμπελώνες, προτείνοντας στους παραγωγούς τρόπους για την ορθολογικότερη αξιοποίηση του αμπελοοινικού δυναμικού τους.

Επιγραμματικά οι θεματικές ενότητες των προσφερόμενων υπηρεσιών συνοψίζονται στα εξής:

  • Αμπελογραφικές μελέτες – μελέτες εγκατάστασης νέου αμπελώνα (διαμόρφωση αμπελώνα, επιλογή ποικιλιακής σύνθεσης, υποκειμένων, κλπ).
  • Καθοδήγηση – υποδείξεις διαχείρισης υφιστάμενου αμπελώνα (προσαρμογή ακολουθούμενων αμπελουργικών τεχνικών, βελτίωση ισοζυγίου βλάστησης-φορτίου σταφυλιών, βελτίωση μικροκλίματος φυλλώματος)
  • Διερεύνηση ύπαρξης & καθορισμός στρατηγικής αντιμετώπισης επιμέρους προβλήματων αμπελώνα (υδατική καταπόνηση, τροφοπενίες, στρατηγική άρδευσης, λίπανσης, φυτοπροστασίας κλπ).
  • Αμπελοοινικές επεμβάσεις (παρακολούθηση πορείας ωρίμανσης, καθορισμός ημερομηνίας τρυγητού κλπ).

Η συνεργασία με τους πελάτες γίνεται σύμφωνα με τα πρότυπα του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και περιλαμβάνει επιτόπιες επισκέψεις, επίβλεψη και επεμβάσεις επί των ακολουθούμενων πρακτικών, έγγραφες εκθέσεις, διατήρηση αρχείου πληροφοριών.