ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗΣ ΙΚΕ

 

Από 25.05.2018 εφαρμόζεται ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, γνωστός και ως GDPR, ο οποίος διαμορφώνει το ενισχυμένο πλαίσιο της προστασίας των υποκειμένων των δεδομένων όσον αφορά στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για την ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ι.Κ.Ε. – ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε. η εμπιστοσύνη των πελατών μας είναι εξαιρετικά σημαντική. Για το λόγο αυτό η ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗ ΙΚΕ συμμορφώνεται με τον κανονισμό GDPR στο πλαίσιο της δραστηριότητας και του σκοπού της, λαμβάνοντας τα προβλεπόμενα μέτρα για την αποτελεσματική προστασία των προσωπικών δεδομένων, ακολουθώντας την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων: ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗ ΙΚΕ

Έδρα: Χάλκης 32, Πατριαρχικό Πυλαία, Τ.Θ. 60810 57001 Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310383222, e-mail: info@ampelooeniki.gr

 

Στοιχεία προσωπικών δεδομένων και τρόποι συλλογής

Τα προσωπικά δεδομένα στα οποία αποκτά πρόσβαση η ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗ ΙΚΕ όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας και αλληλεπιδράτε μαζί μας είτε διενεργώντας μια παραγγελία είτε συμπληρώνοντας μια αίτηση ανάλυσης, είτε υποβάλετε κάποιο αίτημα για απασχόληση ή όταν επισκέπτεστε την επίσημη ιστοσελίδα μας είναι:

 • Δεδομένα Ταυτοποίησης : Ονοματεπώνυμο, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου, Ταχυδρομική Διεύθυνση, Σταθερό και Κινητό Τηλέφωνο, Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου, Τραπεζικοί λογαριασμοί.
 • Βιογραφικά Σημειώματα

 

Σκοπός επεξεργασίας δεδομένων

Η ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗ ΙΚΕ συλλέγει και επεξεργάζεται μόνο αυτά που είναι απαραίτητα για τον εκάστοτε συγκεκριμένο και σαφώς ορισμένο σκοπό και τη συγκεκριμένη νομική βάση. Η επεξεργασία των δεδομένων ενδεικτικά αφορά:

 1. Την ταυτοποίηση και επικοινωνία μαζί σας.
 2. Εκτέλεση συμβατικών υποχρεώσεων.
 3. Για την εκπλήρωση υποχρεώσεων που επιβάλλονται από την ισχύουσα νομοθεσία και το Σ.Δ.Π. για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.
 4. Για τη βελτίωση και ανάπτυξη των υπηρεσιών μας μέσα από τις δραστηριότητες και τα ενδιαφέροντά σας.
 5. Για τη διαχείριση των παραπόνων σας.
 1. Για τη διαχείριση κινδύνων από την αθέτηση των υποχρεώσεων που πηγάζουν από χορηγητικές συμβάσεις.
 2. Για την προστασία και ασφάλεια των συστημάτων πληροφορικής.
 3. Για την προστασία και την ασφάλεια των εγκαταστάσεών μας.

 

 

 

 

Πρόσβαση και αποδέκτες προσωπικών στοιχείων

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχει το προσωπικό της ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗ ΙΚΕ, στο πλαίσιο της εκτέλεσης των καθηκόντων τους και συνεργάτες όπου απαιτείται για την εκτέλεση του σκοπού και του έργου της εταιρίας π.χ. εκτέλεση παραγγελιών.

Η  ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗ ΙΚΕ δεν διαβιβάζει σε άλλα τρίτα μέρη τα προσωπικά σας στοιχεία με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου είναι υποχρεωμένη να κοινοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα σε δικαστικές ή/και φορολογικές αρχές εφόσον εγκληθεί, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του Κώδικα Δεοντολογίας.

 

Χρόνος τήρησης των δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται για χρονικό διάστημα που καθορίζεται από το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.

 

Διευθύνσεις IP

Σε κάθε υπολογιστή που συνδέεται στο Διαδίκτυο εκχωρείται ένας μοναδικός αριθμός που είναι γνωστός ως διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP). H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (Η/Υ) του επισκέπτη / χρήστη / μέλους έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και στη συνέχεια στον Ιστότοπο / Εφαρμογή αποθηκεύεται και δύναται να αξιοποιηθεί εάν είναι αναγκαίο στην περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη / μέλους.

 

Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

Η ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗ ΙΚΕ έχει λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται η εφαρμογή της νομοθεσίας και το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα πάντα και με τις επιταγές του Σ.Δ.Π.. Επιπρόσθετα έχει εκπαιδεύσει κατάλληλα το προσωπικό της και δεσμεύει όλους τους συνεργάτες της -συνεργαζόμενα διαμετακομιστικά κέντρα- οι οποίοι ενεργούν για λογαριασμό της, με συμβάσεις που διέπονται από το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο.

 

Δικαιώματα υποκειμένων

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να έχετε πρόσβαση και να ενημερωθείτε από εμάς για τα προσωπικά σας δεδομένα που διατηρούμε.
 • Δικαίωμα διόρθωσης δεδομένων. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να μας ζητήσετε να διορθώσουμε δεδομένα που είναι εσφαλμένα, ανακριβή ή ελλιπή.
 • Δικαίωμα διαγραφής. Μπορείτε να υποβάλετε αίτημα για τη διαγραφή τους, όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα ή εάν δεν μας υποχρεώνει κάποιο νομοθετικό πλαίσιο να τα διατηρήσουμε.
 • Δικαίωμα στη φορητότητα. Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας σε άλλο φορέα.
 • Δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας. Μπορείτε να μας ζητήσετε τη διακοπή ή τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που διαφωνείτε με τον τρόπο που τα επεξεργαζόμαστε.
 • Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης. Οποιαδήποτε στιγμή έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία των δεδομένων σας, χωρίς όμως σε αυτή την περίπτωση να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε μέχρι την άρση αυτής.

 

 

Για την άσκηση των ανωτέρων δικαιωμάτων σας, καθώς και για οποιαδήποτε επικοινωνία σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας, παρακαλούμε να απευθυνθείτε εγγράφως στέλνοντας  email: info@ampelooeniki.gr ή στην ταχυδρομική διεύθυνση: ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗ ΙΚΕ, Τ.Θ. 60810 57001 ΘΕΡΜΗ.

Επικουρικά σας συστήνουμε να διαβάσετε την Πολιτική Ποιότητας και τον Κώδικα Δεοντολογίας της εταιρίας.

Επίσης, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε ανά πάσα στιγμή καταγγελία στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (τηλ.: 2106475600, email: contact@dpa.gr, web: http://www.dpa.gr), σε περίπτωση που θεωρήσετε ότι θίγονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα προσωπικά δεδομένα σας.