Βασική επιδίωξη της ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗΣ Ι.Κ.Ε. είναι η παροχή αξιόπιστων αποτελεσμάτων δοκιμών και γενικότερα η επίτευξη και η διατήρηση της υψηλότερης δυνατής στάθμης ποιότητας στις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πελάτες της τόσο σε αμπελουργικά όσο και σε οινολογικά θέματα.

Για τον σκοπό αυτό η Διοίκηση της ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗΣ Ι.Κ.Ε.:

  • Υιοθέτησε και εγκατέστησε ένα Σύστημα Ποιότητας για τις δραστηριότητες του Εργαστηρίου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005, τα σχετικά έγγραφα του ΕΣΥΔ, καθώς και κάθε άλλης σχετικής με τις δραστηριότητες του Εργαστηρίου, προδιαγραφής.
  • Έχει δημιουργήσει ένα πυρήνα επιστημόνων που διαθέτει σπουδές υψηλού επιπέδου και αξιόλογη εμπειρία στην Ελληνική πραγματικότητα, με εξειδίκευση στους τομείς της ενόργανης ανάλυσης, της οινολογίας και της αμπελουργίας.
  • Έχει επενδύσει και συνεχίζει να επενδύει σε υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας εργαστηριακό εξοπλισμό ιδιαίτερης ευαισθησίας και ακρίβειας με σκοπό την διενέργεια αξιόπιστων μετρήσεων.
  • Έχει δημιουργήσει άριστες συνθήκες λειτουργίας για το προσωπικό της.
  • Δεσμεύεται για την τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου. Για το λόγο αυτό έχει συνταχθεί Δεσμευτικός Κώδικας Δεοντολογίας ο οποίος υπογράφεται από όλο το προσωπικό της Εταιρίας που χειρίζεται δεδομένα των πελατών.
  • Διερευνά το βαθμό ικανοποίησης των πελατών και θέτει αντικειμενικούς στόχους για την ποιότητα σε εταιρικό και λειτουργικό επίπεδο διεργασιών και υπηρεσιών. Οι στόχοι αυτοί καθιερώνονται και αξιολογούνται ως προς τον βαθμό επίτευξής τους στα πλαίσια της ανασκόπησης του Συστήματος Ποιότητας από την Ανώτατη Διοίκηση.
  • Ακολουθεί όλες τις νομοθετικές απαιτήσεις που απορρέουν από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία, αναφορικά με τη λειτουργία και τις δραστηριότητες της εταιρείας.

Η συνολική λειτουργία της ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗΣ Ι.Κ.Ε. βασίζεται στην πιστή εφαρμογή των διαδικασιών του Συστήματος Ποιότητας και όλο το προσωπικό που επηρεάζει την ποιότητα γνωρίζει και είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο στην εφαρμογή της πολιτικής και των διαδικασιών που αφορούν τη θέση εργασίας του.

Η Διεύθυνση της ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗΣ Ι.Κ.Ε. δεσμεύεται να στηρίξει τη λειτουργία του Συστήματος Ποιότητας, παρέχοντας όλα τα μέσα για την διατήρηση άριστων υποδομών και τη συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω της διατήρησης του υψηλού επιστημονικού επιπέδου και της συνεχούς εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού.

Το κάθε μέλος του προσωπικού της ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗΣ Ι.Κ.Ε. οφείλει, κάνοντας χρήση της εκπαίδευσης που του παρέχεται και των μέσων που διατίθενται, να τηρεί τις διαδικασίες του Συστήματος Ποιότητας και να συμβάλει στην διαρκή εδραίωση και βελτίωσή του.