Βασική επιδίωξη της ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗΣ Ι.Κ.Ε. είναι η παροχή αξιόπιστων αποτελεσμάτων δοκιμών και γενικότερα η επίτευξη και η διατήρηση της υψηλότερης δυνατής στάθμης ποιότητας στις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πελάτες της. 

Για τον σκοπό αυτό η Διοίκηση της ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗΣ Ι.Κ.Ε.:

  • Υιοθέτησε και εγκατέστησε ένα Σύστημα Ποιότητας για τις δραστηριότητες του Εργαστηρίου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017, τα σχετικά έγγραφα του ΕΣΥΔ, καθώς και κάθε άλλης σχετικής με τις δραστηριότητες του Εργαστηρίου, προδιαγραφής.
  • Έχει επενδύσει και συνεχίζει να επενδύει σε υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας εργαστηριακό εξοπλισμό ιδιαίτερης ευαισθησίας και ακρίβειας με σκοπό την διενέργεια αξιόπιστων μετρήσεων.
  • Έχει δημιουργήσει άριστες συνθήκες λειτουργίας για το προσωπικό της.
  • Δεσμεύεται να ακολουθεί τις επιταγές του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017 για όλο το εύρος των εργαστηριακών δραστηριοτήτων της, και να φροντίζει για την ανάπτυξη και εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και της συνεχούς βελτίωσης της αποτελεσματικότητάς του.
  • Δεσμεύεται να ακολουθεί τις νομοθετικές απαιτήσεις που απορρέουν από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία, αναφορικά με τη λειτουργία και τις δραστηριότητες της εταιρείας.
  • Δεσμεύεται για την τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου και την αμεροληψία σε όλο το εύρος των διεργασιών. Για το λόγο αυτό έχει συνταχθεί Δεσμευτικός Κώδικας Δεοντολογίας ο οποίος υπογράφεται από όλο το προσωπικό της Εταιρίας που χειρίζεται δεδομένα των πελατών.
  • Διερευνά το βαθμό ικανοποίησης των πελατών και θέτει αντικειμενικούς στόχους για την ποιότητα σε εταιρικό και λειτουργικό επίπεδο διεργασιών και υπηρεσιών. Οι στόχοι αυτοί καθιερώνονται και αξιολογούνται ως προς τον βαθμό επίτευξής τους στα πλαίσια της ανασκόπησης του Συστήματος Ποιότητας από την Ανώτατη Διοίκηση.

Η συνολική λειτουργία της ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗΣ Ι.Κ.Ε. βασίζεται στην πιστή εφαρμογή των διαδικασιών του Συστήματος Ποιότητας και όλο το προσωπικό που επηρεάζει την ποιότητα γνωρίζει και είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο στην εφαρμογή της πολιτικής και των διαδικασιών που αφορούν τη θέση εργασίας του.

Η Διεύθυνση της ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗΣ Ι.Κ.Ε. δεσμεύεται να στηρίξει τη λειτουργία του Συστήματος Ποιότητας, παρέχοντας όλα τα μέσα για την διατήρηση άριστων υποδομών και τη συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω της διατήρησης του υψηλού επιστημονικού επιπέδου και της συνεχούς εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού.