Η εταιρία επιθυμεί να θεμελιώσει με τους πελάτες και τους προμηθευτές μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας που βασίζονται στην ειλικρίνεια, την εμπιστοσύνη και το κοινό συμφέρον. Για την ικανοποίηση της σχετικής απαίτησης της Πολιτικής Ποιότητας της Εταιρίας σχετικά με την τήρηση του Επαγγελματικού Απορρήτου αλλά και την, κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό, διασφάλιση της απαίτησης των πελατών για εχεμύθεια από τους ανθρώπους της Εταιρίας στο χειρισμό αναλυτικών και τεχνολογικών πληροφοριών που αφορούν τα προϊόντα τους, συντάσσεται ο παρών Κώδικας Δεοντολογίας ο οποίος είναι δεσμευτικός για όλο το προσωπικό της Εταιρίας και κατ΄ επέκταση την ίδια την Εταιρία.

Το προσωπικό, καθώς επίσης και οι εξωτερικοί συνεργάτες κατά περίπτωση, οφείλουν να τηρούν, κατά τη διάρκεια προσφοράς των υπηρεσιών τους, απαρέγκλιτα, αφενός τον Κώδικα Δεοντολογίας που διέπει τον επαγγελματικό τους κλάδο και αφετέρου τον παρόντα Κώδικα Δεοντολογίας.

Με τον παρόντα κώδικα το προσωπικό, οι συνεργάτες (με σύμβαση έργου) της εταιρίας και κατ’ επέκταση η ίδια η Εταιρία δεσμεύονται για την τήρηση και διαφύλαξη των παρακάτω:

Τήρηση της Νομοθεσίας

Η συμμόρφωση και η τήρηση της εκάστοτε νομοθεσίας αποτελεί βασική και μη διαπραγματεύσιμη αρχή για τη Διοίκηση και για όλους τους εργαζόμενους.

Προσφερόμενες υπηρεσίες – Εμπιστευτικότητα

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες δίδονται σε κάθε ενδιαφερόμενο μέρος με την απαραίτητη προϋπόθεση του σεβασμού στις αρχές και τους κανόνες που διέπουν: το νόμο, την επιστήμη, την ακαδημαϊκή ελευθερία, τη φύση και το περιβάλλον, τη βιολογική και πνευματική ακεραιότητα του ανθρώπου, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την πνευματική ιδιοκτησία και τα προσωπικά δεδομένα. Η εταιρία, διοίκηση και προσωπικό, σέβεται τα υλικά και άυλα περιουσιακά δικαιώματα των πελατών της σε σχέση με ό,τι της εμπιστευτούν. Διαφυλάττει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που της παρέχουν. Διαχειρίζεται με υπευθυνότητα τα προσωπικά στοιχεία των πελατών και σε συμφωνία με τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Κάθε εργαζόμενος οφείλει κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του, όσο και στις κάθε είδους συναλλαγές ή σχέσεις του με τρίτους να μην γνωστοποιεί ή να καθιστά διαθέσιμες με οποιοδήποτε τρόπο πληροφορίες της εταιρίας που είναι εμπιστευτικές ή απόρρητες. Εμπιστευτικές ή απόρρητες πληροφορίες είναι οι πληροφορίες, οι οποίες δεν έχουν γνωστοποιηθεί ή δεν είναι διαθέσιμες για το ευρύ κοινό. Πληροφορίες εμπιστευτικού ή απόρρητου χαρακτήρα μπορεί να αποτελούν στοιχεία οικονομικά, τεχνικά, συμβάσεις, προσωπικά δεδομένα υπαλλήλων, πλάνα για αγορές και σημαντικές διοικητικές αλλαγές ή πληροφορίες που αφορούν στην ανάπτυξη και στρατηγική της εταιρίας. Επίσης πληροφορίες εμπιστευτικού ή απόρρητου χαρακτήρα μπορεί να είναι οι πληροφορίες που έχουν σχέση με τα πνευματικά δικαιώματα ή με ευρεσιτεχνίες της εταιρίας. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν επιχειρηματική έρευνα, σχέδια για νέα προϊόντα, στρατηγικούς στόχους, οποιεσδήποτε μη δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες ή πληροφορίες τιμολόγησης, καταλόγους πελατών και προμηθευτών, όπως και πληροφορίες σχετικές με απαιτήσεις, επιχειρηματικές επιλογές ή συνήθειες και σχέδια πελατών.

Είναι υποχρέωση όλων των εργαζομένων να διαφυλάττουν τις εμπιστευτικές και απόρρητες πληροφορίες ης εταιρίας, ανεξαρτήτως του τρόπου και του λόγου που βρέθηκαν στην κατοχή τους και σε γνώση τους, και να μην τις γνωστοποιούν σε άτομα εκτός εταιρίας, συμπεριλαμβανομένων των μελών του οικογενειακού και φιλικού τους περιβάλλοντος, καθ’ όλη τη διάρκεια της εργασιακής τους σχέσης με την ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗ ΙΚΕ, αλλά και κατόπιν της λήξης αυτής με οποιοδήποτε τρόπο.

Με τον παρόντα κώδικα το προσωπικό, οι συνεργάτες (με σύμβαση έργου) της εταιρίας και κατ’ επέκταση η ίδια η Εταιρία δεσμεύονται για την τήρηση και διαφύλαξη, επιπλέον και των παρακάτω:

  • Οι εμπλεκόμενοι στην ανωνυμοποίηση και διακίνηση των εισερχομένων δειγμάτων δεν μεταφέρουν στοιχεία της προέλευσης των δειγμάτων προς τους αναλυτές.
  • Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων δεν κοινοποιούνται από τους αναλυτές σε τρίτους, παρά μόνο στους υπεύθυνους για την σύνταξη των Εκθέσεων Δοκιμών ή/και των Τεχνικών Εκθέσεων.
  • Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών δοκιμών, τα συμπεράσματα και οι οποιεσδήποτε παρατηρήσεις προκύπτουν για τα δείγματα των πελατών από τις εργαστηριακές δοκιμές δεν συζητούνται από το προσωπικό της εταιρίας εκτός του χώρου εργασίας.
  • Όλα τα αποτελέσματα αναλύσεων, οι παρατηρήσεις-συμπεράσματα που απορρέουν από αυτές καθώς και όλα τα δεδομένα του σχεδιασμού, τα στοιχεία από τους φακέλους παρακολούθησης έργου, οι προτεινόμενες διορθωτικές ενέργειες και οι αξιολογήσεις που αφορούν προϊόντα επιμέρους πελατών κοινοποιούνται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ στο συγκεκριμένο πελάτη. Το προσωπικό της εταιρίας δεσμεύεται να μη συζητά όλα τα παραπάνω δεδομένα των προϊόντων των πελατών εκτός του χώρου εργασίας παρά μόνο στην έδρα του πελάτη ή οπουδήποτε αλλού υποδειχθεί από αυτόν, πάντοτε με την έγκριση και παρουσία αυτού.
  • Η πρόσβαση των εργαστηριακών χώρων και των αρχείων της Εταιρίας από τρίτους είναι ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ και ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ από όλο το προσωπικό της Εταιρίας.

Εργαζόμενοι

Η ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗ ΙΚΕ θεωρεί ότι ο πλέον πολύτιμος πόρος της είναι οι άνθρωποί της. Οι εργαζόμενοι ενθαρρύνονται να προσπαθούν καθημερινά να συνεισφέρουν στην επιτυχία του έργου της. Υπάρχει απόλυτος σεβασμός στο ιδιωτικό απόρρητο καθενός από τα άτομα που εργάζονται στην εταιρία. Η συλλογή, επεξεργασία, χρήση και διατήρηση των προσωπικών πληροφοριών των εργαζομένων γίνεται μόνο στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο και, σε κάθε περίπτωση, σύμφωνο με την κείμενη νομοθεσία.

Καταβάλλονται προσπάθειες ούτως ώστε να εξαλειφθούν κίνδυνοι στο χώρο εργασίας και να παρέχεται ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον για όλους τους εργαζόμενους. Επίσης, γίνεται διαρκής προσπάθεια για τη συμμόρφωση της ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗΣ ΙΚΕ με όλους τους ισχύοντες νόμους και πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας.

Σύγκρουση συμφερόντων

Οι συγκρούσεις συμφερόντων μπορούν να λάβουν πολλές μορφές, όπως η συνεργασία, απασχόληση, ιδιοκτησιακή ή άλλη οικονομική σχέση με έναν ανταγωνιστή, έναν προμηθευτή, ή έναν πελάτη της εταιρίας, το οικονομικό όφελος από συναλλαγές της εταιρίας, η χρήση υλικών, προϊόντων, συστημάτων και κάθε είδους περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας για μη εγκεκριμένη χρήση και προσωπικό όφελος, η αποδοχή δώρων, χρημάτων ή άλλων παροχών μεγάλης αξίας από πελάτη, ανταγωνιστή, ή προμηθευτή χωρίς γνώση και έγκριση της διοίκησης, η επιλογή συνεργάτη ή προμηθευτή εξαιτίας συμφωνίας ή οικονομικού οφέλους, η εκπροσώπηση, η χρήση και η εκμετάλλευση του ονόματος της εταιρίας χωρίς την άδεια της διοίκησης, η κάθε είδους επένδυση ή χρηματοδότηση ανταγωνιστικών επιχειρήσεων, πελατών ή προμηθευτών, η λήψη παροχών και διευκολύνσεων είτε από εξωτερικούς φορείς, είτε από την ίδια την εταιρία, που δεν είναι γνωστές στην διοίκησή της. Όλοι οι υπάλληλοι πρέπει να ενημερώνουν και να παίρνουν έγκριση από τους προϊστάμενούς τους σχετικά με οποιαδήποτε κατάσταση θα μπορούσε να αποτελέσει σύγκρουση συμφερόντων.

Περιουσιακά Στοιχεία

Θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα περιουσιακά στοιχεία και οι δυνατότητες της εταιρίας δεν σπαταλούνται, ούτε γίνονται αντικείμενο ιδιοποίησης από τους εργαζομένους της εταιρίας. Περιουσιακά στοιχεία αποτελούν και ο χρόνος εργασίας, τα άυλα περιουσιακά στοιχεία και οι εμπιστευτικές πληροφορίες. Ο εξοπλισμός, οι πληροφορίες, οι ιδέες και τα δεδομένα τα οποία χρησιμοποιούνται  ή στα οποία υπάρχει πρόσβαση κατά την εκτέλεση της εργασίας ανήκουν στην εταιρία. Οι πόροι της εταιρίας πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για επιχειρηματικούς λόγους.

Τήρηση του Κώδικα

Η τήρηση του Κώδικα είναι υποχρεωτική για όλους τους εργαζόμενους και συνεργάτες της εταιρίας. Η διαχείριση των παραβιάσεων του Κώδικα, και η πιθανή επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων για κάθε παραβίαση του Κώδικα αποτελεί ευθύνη της διοίκησης. Ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, θα προβεί σε πειθαρχικές ενέργειες σύμφωνα, με την ισχύουσα νομοθεσία και τον ισχύοντα κανονισμό εργασίας.