Νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός Οινολογικών Πρακτικών

αναρτήθηκε σε: ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗ.. | 0

logo_ampelo

Νέος κανονισμός Οινολογικών Πρακτικών και Πρόσθετων

Η Ευρωπαϊκή επιτροπή εξέδωσε τον Κανονισμό 2022/68 που βρίσκεται πλέον σε ισχύ
από 08/02/2022 και με τον οποίο τροποποιείται ο κανονισμός 934/2019 που αφορούσε
επιτρεπόμενες οινολογικές πρακτικές. Εισάγονται νέα πρόσθετα και οινολογικές
πρακτικές.
Μερικές από τις πιο σημαντικές αλλαγές είναι :
1. Η χρήση της Καρβοξυμεθυλοκυτταρίνης για τους ροζέ οίνους και μέγιστη
πλέον δοσολογία σε λευκούς και ροζέ οίνους 20g/hL (2022/68.Πίν.2§6.11, OIV-
C.S.2022/01ΧΧ).
2. Μερική συμπύκνωση του γλεύκους με φυσικές τεχνικές όπως ψύξη,
αντίστροφη ώσμωση, εξάτμιση υπό κενό αλλά και σε συνθήκες ατμοσφαιρικής
πίεσης με σκοπό την απομάκρυνση του νερού-υπό προϋποθέσεις (2022/68.Πίν.1§2.α
& 20, OIV- C.S.2022/01VΙΙ).
3. Μερική συμπύκνωση του οίνου με ψύξη με σκοπό την αύξηση του αλκοολικού
τίτλου-υπό προϋποθέσεις (2022/68.Πίν.1§2.α, OIV- C.S.2022/01ΧΙΙ).
4. Επεξεργασία του γλεύκους με ασυνεχείς διεργασίες υψηλής πίεσης με
εφαρμογή πίεσης μεγαλύτερη από 150 MPa με σκοπό τη μείωση της ιθαγενούς
μικροχλωρίδας (2022/68.Πίν.1§21, OIV- C.S.2022/01 VΙΙΙ).
5. Επεξεργασία του γλεύκους με συνεχείς διεργασίες υψηλής πίεσης με
εφαρμογή πίεσης μεγαλύτερη από 200 MPa με σκοπό τη συντήρηση των γλευκών
(2022/68.Πίν.1§22, OIV- C.S.2022/01 VΙΙΙ).
6. Επεξεργασία σταφυλιών που έχουν υποστεί έκθλιψη με υπερήχους για την
προώθηση της εξαγωγής των ενώσεών τους (2022/68.Πίν.1§23, OIV- C.S.2022/01 VΙ).
7. Επεξεργασία ερυθρών και λευκών σταφυλιών με παλλόμενα ηλεκτρικά πεδία
με σκοπό τη βελτίωση της εκχύλισης επιθυμητών συστατικών της σταφυλής όπως
π.χ. πρόδρομες αρωματικές ενώσεις, φαινολικά συστατικά, αζωτούχες ενώσεις
κ.α. (2022/68.Πίν.1§24, OIV- C.S.2022/01 VΙΙ).
8. Χρήση προσροφητικού υλικού στυρολίου-διβινυλοβενζολίου για τη διήθηση
γλευκών και οίνων με σκοπό την απομάκρυνση ανεπιθύμητων οσμών
(2022/68.Πίν.1§25, OIV- C.S.2022/01 VΙΙ&ΧΙ).
9. Η χρήση του κιτρικού οξέος, ορισμένων στελεχών σακχαρομύκητα και
γαλακτικών βακτηρίων για τη ρύθμιση της οξύτητας των γλευκών και των οίνων
(2022/68.Πίν.2§1.10-12, OIV- C.S.2022/01 VΙΙ&ΙΧ).
10. Η χρήση νέων ενζύμων-αραβινάση, β-γλυκανάση(β1-3,β1-6), γλυκοζογλυ-
κοζιτάση- για οινολογική χρήση (2022/68.Πίν.2§7.8-10, OIV- C.S.2022/01 VΙΙ&Χ).
11. Η προσθήκη του φουμαρικού οξέος με σκοπό την παρεμπόδιση της
μηλογαλακτικής ζύμωσης (2022/68.Πίν.2§6.14, OIV- C.S.2022/01 ΧΙ).
12. Η προσθήκη της πρωτεάσης Ασπεργιλλοπεψίνη Ι σε λευκά και ροζέ γλεύκη με
σκοπό τη μείωση της δόσης μπεντονίτη για την πρωτεϊνική σταθερότητα των
οίνων (2022/68.Πίν.2§7.12, OIV- C.S.2022/01 VΙΙΙ).